NederlandseBierverenigingen

Nederland telt 2 grote bierverenigingen. Daarnaast heeft men ook een grote vereniging van zelfbrouwers, de vakvereniging van de brouwers en een vereniging van gespecialiseerde bierhuizen.

 1. PINT (Promotie en INformatie van Traditioneel bier)
  1. Doelstellingen
  2. Acties
  3. Activiteiten
  4. Hoe kan men lid worden?
  5. Regio-afdelingen
 2. BAV (Bier Atributen Verzamelaars)
 3. De Roerstok
 4. Het Produktschap voor Bier
 5. CBK (Het Centraal Brouwerij Kantoor)
 6. ABT (Alliantie van BierTapperijen)
  1. Doelstellingen
  2. Huishoudelijk reglement
 7. SNAB (Stichting Noordhollandse Alternatieve Brouwers)

1. PINT

De vereniging Promotie Informatie Traditioneel bier wil de consument objectief informeren over alles wat de biercultuur betreft in Nederland. Zij wil verder de brouwers stimuleren in het maken van traditionele bieren en de verkopers aanzetten tot het verkopen van deze bieren.

1.1. Doelstellingen

1.2. Acties

PINT lanceerde in 1994 een etikettenactie met als doel de Nederlandse bieretiketten door te lichten en hun informatieve gehalte te toetsen. Verder is PINT betrokken bij de aanpassing van de Bierverordening, de Nederlandse wetgeving rond bier. In 1995 heeft PINT actie gevoerd voor de naleving van de wettelijke verplichting om een maatstreep op het bierglas aan te brengen en voor de verplichte vermelding op iedere prijslijst van de hoeveelheid geschonken bier. In 1996 heeft zij alle bokbieren aan een grondige analyse onderworpen en de resultaten gepubliceerd. Talloze inbreuken op de overigens onaangepaste wetgeving werden vastgesteld.

1.3. Activiteiten

PINT organiseert excursies naar brouwerijen en organiseert twee grote bierfeesten, namelijk het speciaalbierfestival (waarbij de bezoeker een totaalbeeld krijgt van de Nederlandse bieren) en het bokbier-festival. Erg succesvol zijn eveneens de tientallen bierproefavonden die PINT organiseert in het hele land. PINT telt meer dan 3000 leden en is na CAMRA de grootste bierconsumentenvereniging van Europa. Zij verspreidt onder haar leden het tijdschrift PINT-nieuws dat tweemaandelijks verschijnt. PINT-nieuws volgt de Nederlandse bierwereld op de voet. Actuele informatie zoals de geboorte van nieuwe brouwerijen en bieren wordt gecombineerd met verhandelingen over uitstervende biersoorten en verslagen van brouwerijbezoeken. Natuurlijk brengt PINT-nieuws ook verslag uit over de resultaten van de gevoerde acties. PINT vierde in 1995 haar derde lustrum.

1.4. Hoe kan men lid worden?

U kunt lid worden door het betalen van de jaarlijkse contributie die f. 35,- bedraagt. Dit dient gestort te worden op postgiro 2144856 met de vermelding 'contributie'. Belgen kunnen betalen door 650 BEF te stortenop rekening 000-1592926-89 ten name van 'PINT, Rotterdam, Nederland'. Jaarlijks worden dan 6 nummers van PINT-nieuws opgestuurd. U bent tevens automatisch lid van de Europese Bier Consumenten Unie (EBCU), wat betekent dat u op activiteiten van zusterverenigingen als een volwaardig lid beschouwd wordt. Staat u achter de doelstellingen, word dan lid. Immers, hoe meer leden, hoe meer acties de vereniging kan ondernemen om de biercultuur positief te ondersteunen. PINT-nieuws houdt u verder op de hoogte.
Contactadres: PINT, Postbus 3757, 1001 AN Amsterdam, Tel.: 02520-22909 (dinsdag tussen 19.30 en 21.30 uur), Fax: 010-411 2879 of e-mail: info@pint.nl
PINT kan je ook terugvinden op de eigen website PINTernet.

1.5. Regio-afdelingen

PINT heeft ook twee regio-afdelingen die elk eigen activiteiten organiseren

2. BAV

Bier- en verzamelaarsvereniging BAV heeft ongeveer 2400 leden. De vereniging streeft naar een zo goed mogelijk contact tussen haar leden enerzijds en brouwerijen anderzijds. Zij wil zoveel mogelijk informatie over de brouwerijen en het verzamelen van brouwerij-attributen vergaren en verspreiden onder haar leden. Dit gebeurt via het verenigingstijdschrift BAV-Journaal. De leden ontvangen dit blad 5 keer per jaar. Ook organiseert BAV twee keer per jaar, onder beschermheerschap van een brouwerij, grote landelijke ruilbeurzen voor haar leden. Excursies naar brouwerijen in binnen- en buitenland behoren ook tot de activiteiten van de vereniging. De contributie bedraagt f. 25,- per jaar.
Contactadres: BAV, Postbus 331, 2350 AH Leiderdorp

3. De Roerstok

De doelstelling van deze in maart 1983 opgerichte vereniging is het ambachtelijk brouwen op kleine schaal op een hoger niveau te brengen. Zij houdt in Tilburg bijeenkomsten waarop ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Verder worden er lezingen gehouden en de vereniging geeft tienmaal per jaar een tijdschrift uit.
Contactadres: De Roerstok, Postbus 3115, 5003 DC Tilburg

4. Het Produktschap voor Bier

Het Produktschap voor Bier is een organisatie die binnen het kader van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) vergaande bevoegdheden heeft inzake produktie van en handel in bier. Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, alsmede de groot- en kleinhandel en vertegenwoordigers van de overheid, zijn in het Produktschap vertegenwoordigd. Het is verantwoordelijk voor het tot stand komen en de naleving van de bierwetgeving in Nederland, de zgn. 'Bierverordening 1984 II'. Tegenwoordig is het 'Produktschap' voor de overheid in toenemende mate gesprekspartner in maatschappelijke kwesties als milieu of alcohol in de samenleving.
Contactadres: Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam

5. Het Centraal Brouwerij Kantoor

Het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) is de beroepsvereniging, die de belangen van de brouwers in binnen- en buitenland behartigt. De taken van de CBK zijn in sterke mate te vergelijken met zijn zuster-organisatie in België, het CBB. Zijn werkterrein is veel breder dan dat van het 'Produktschap' en beoogt een platform te zijn voor de brouwerijen onderling en coördinerend op te treden naar alle belangengroeperingen, zowel binnen het bedrijfsleven als wel jegens de overheid, politieke en maatschappelijke organisaties, nationaal en binnen de EG. Daarnaast heeft het CBK een voorlichtende taak en organiseert het de bekende nationale biertapwedstrijden, waaraan jaarlijks een groeiend aantal horecavakgenoten deelneemt (in 1991 ca. 3300). Voorts is in het CBK het Sociaal Brouwerij Centrum ondergebracht, waar o.a. het arbeidsvoorwaardenbeleid voor een deel van de Nederlandse bedrijven wordt geformuleerd. Het CBK is sterk gelieerd aan de Stichting NIBEM (Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier) die is ondergebracht bij TNO-voeding te Zeist. Hier wordt wetenschappelijk onderzoek ten bate van de graanteelt en de mout- en brouwtechnologie verricht.
Contactadres: Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam

6. A.B.T. (Alliantie van biertapperijen)

6.1. Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van horeca-ondernemingen, gespecialiseerd in de verkoop van bieren. Zij wil dit doel bereiken door:

6.2. Huishoudelijk reglement

Het reglement bepaalt een aantal verplichtingen waaraan de leden zich dienen te houden:

Contactadres: Café De Beyerd, Bosschstraat 26, 4811 GH Breda, tel: 076-134265

7. S.N.A.B. (Stichting Noordhollandse Alternatieve Bierbrouwers)

SNAB heeft als primair doel het promoten van de biercultuur in het algemeen en alternatieve bieren in het bijzonder. Onder alternatieve bieren wordt verstaan bieren die uit zuivere grondstoffen worden vervaardigd en volgens traditionele, ambachtelijke brouwmethodes worden gebrouwen. Een overeenkomst werd gemaakt met het Amsterdams brouwhuis Maximiliaan, wiens installaties worden aangewend voor het maken van proefbrouwsels, om nieuwe alternatieve bieren te ontwikkelen en voor het brouwen van speciaalbieren. SNAB ontplooit een aantal activiteiten zoals:

Contactadres: Dovenetel 3, 1689 SH Hoorn, 02290-48751
Menu
Top van deze pagina
Benelux-biergids Bieren Brouwerijen
Bierhuizen Bierhandels Bierclubs
Schol Over Bier Bier op Internet Bierjaarboek

De auteur van deze pagina's kan gecontacteerd worden via PCrombecq@antwerpen.be

Deze pagina's konden enkel tot stand komen dank zij de Digitale Metropool Antwerpen.