BelgischeBierverenigingen
 1. OBP ( De Objectieve BierProevers)
  1. Doelstellingen
  2. Acties
  3. Activiteiten
  4. Hoe kan men lid worden?
  5. Samenwerkende lokale verenigingen
 2. Gambrinusclub
 3. AVB ( Les Amis du Verre à Bière et des Brasseries anciennes)
 4. CBB (Confederatie van Belgische Brouwerijen)

Men kan een onderscheid maken in verenigingen die voornamelijk verzamelaars willen groeperen en verenigingen die alle bierliefhebbers ten dienste wil zijn. Voor meer informatie over brouwers kan men terecht bij de brouwersvereniging.

1. De Objectieve Bierproevers VZW

Deze vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 8 december 1984, wil de Belgische biercultuur uitdragen en tevens een oogje in het zeil houden en onregelmatigheden aan het licht brengen. De vereniging put haar inkomsten enkel uit het geld van haar leden en weigert elke vorm van financiële steun. Zo garandeert zij haar totale onafhankelijkheid t.o.v. de bierwereld. OBP is na CAMRA (40.000 leden) en PINT (3000 leden) met haar 2500 leden de derde bierconsumentenvereniging van Europa. OBP heeft ook een eigen OBP-Website.

1.1. Doelstellingen

OBP is de eerste consumentenvereniging die vanaf haar ontstaan afstand heeft genomen van de subjectieve smaakbeschrijvingsterminologie zoals die gehanteerd wordt in de wijnwereld. Zij tracht de smaak van een bier op een objectieve wijze te beschrijven, volgens de methode die in dit boek onderbouwd wordt (vandaar de naamkeuze van de vereniging).

1.2. Acties

De Objectieve Bierproevers ijveren voor een overzichtelijk aanbod van het bierpatrimonium. Gelegenheidsbrouwsels en etiketbieren overspoelen de markt en de traditionele bieren zien nauwelijks het daglicht. De Objectieve Bierproevers vragen aan de brouwers van etiketbieren (hetzelfde bier van dezelfde brouwer dat verkocht wordt onder een andere naam en tegen een andere prijs), om op het etiket te vermelden welk het originele moederbrouwsel is. De Objectieve Bierproevers voeren een actieve campagne om de bedreigde biersoorten meer bekendheid te geven. Deze bieren worden bedreigd in hun bestaan door het maatschappelijk fenomeen dat de mensen zoete smaken verkiezen boven zure en bittere. De Objectieve Bierproevers voeren een actieve campagne om de brouwer er toe aan te zetten originele recepten te creëren. Weinig nieuwe bieren die op de markt verschijnen, introduceren ook een nieuwe smaak. Succesvolle bieren worden door andere brouwers zo goed en zo kwaad mogelijk nagebootst (duplicaatbieren). De Objectieve Bierproevers willen dat de houdbaarheidsdatum zou worden vervangen door de botteldatum, zoals bij wijn. Tegelijk dient de brouwer te vermelden of het bier een smaakevolutie kan ondergaan, of het snel gedronken dient te worden enz.. De Objectieve Bierproevers vragen de vermelding van het volgende op een bieretiket: naam van de brouwerij; voor etiketbieren: naam van het moederbrouwsel; de botteldatum; een vermelding over de evolutie van de smaak en een ingrediëntenlijst.

1.3. Activiteiten

De VZW verspreidt onder haar leden een clubblad Den Bierproever waarin biersmaakvergelijkingen, brouwerijbezoeken, bieranalyses, biernieuwtjes, acties en resultaten, cursiefjes en nog andere onderwerpen, viermaal per jaar worden aangesneden. Verder worden er allerhande activiteiten georganiseerd zoals brouwerijbezoeken, de 24-uur van het Belgisch speciaalbier (op deze biermanifestatie, het grootste bierfeest in België, zijn tientallen speciaalbieren van het vat te proeven), een bierkwis, een bierproefcursus enz.

1.4. Hoe kan men lid worden?

U kunt lid worden door het betalen van de jaarlijkse contributie. Die bedraagt voor Belgen 500 BEF en kan gestort worden op rekening 220-0433369-09 met de vermelding 'lidgeld'. Voor buitenlanders (andere dan Nederlanders) bedraagt het lidgeld 600 BEF te betalen per Eurocheque of cash. Nederlanders kunnen betalen door f. 33,- te storten op girorekening 3443545 ten name van de 'Objectieve Bierproevers' te 'Berchem 5- België'. Jaarlijks worden dan 4 nummers van Den Bierproever opgestuurd. U bent tevens automatisch lid van de Europese Bier Consumenten Unie (EBCU) wat betekent dat u op activiteiten van zusterverenigin-gen als een volwaardig lid beschouwd wordt. Staat u achter de doelstellingen, word dan lid. Immers, hoe meer leden, hoe meer acties de vereniging kan ondernemen om de biercultuur positief te ondersteunen. Den Bierproever houdt u verder op de hoogte.
Contactadres: OBP, Postbus 32, 2600 Berchem 5, België, Tel.: 03/232.45.38 en fax: 03/226.85.32 of via e-mail: obp@www.dma.be. Meer info vindt je ook op de eigen OBP-Website

1.5. Samenwerkende lokale verenigingen

De 'Objectieve Bierproevers' werkt samen met een aantal lokale verenigingen die eerder genoemde doelstellingen onderschrijven en die zich vooral toeleggen op regionale activiteiten van uitzonderlijke klasse. Wanneer men a-lid wordt van een van deze samenwerkende verenigin-gen, is men automatisch ook lid van de 'Objectieve Bierproevers'. Een persoon die lid wenst te worden van de 'Objectieve Bierproevers', maar die in de buurt van een van de volgende regio's woont, kan beter lid worden van de betrokken samenwerkende vereniging en aldus voor dezelfde prijs lid worden van twee verenigingen:

Antwerpen

Brabant

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

2. Gambrinusclub van België VZW

Deze vereniging omschrijft zichzelf als: 'ruilkring van publiciteitsmateriaal van brouwerijen'. Verzamelaars van alle mogelijke bierattributen kunnen bij deze vereniging terecht. Zij organiseert per jaar verschillende ruilbeurzen, gecombineerd met brouwerijbezoeken, en verspreidt onder haar leden viermaal per jaar het tijdschrift Gambrinus Magazine. Contactadres: R. Vandermotten, Brusselsesteenweg 47, 3080 Tervuren, Tel.: 02/767.67.86

3. Les Amis du Verre à Bière et des Brasseries Anciennes

Deze Waalse vereniging groepeert eveneens verzamelaars van alle mogelijke bierattributen. Zij organiseert elk jaar ruilbeurzen (voornamelijk in de buurt van Mons), een 'souper des brasseurs' en verspreidt onder haar leden viermaal per jaar het tijdschrift A-V-B Bulletin. Contactadres: AVB, Rue du Delta 189, 7000 Mons

4. Confederatie van Belgische Brouwerijen

De Confederatie der Belgische Brouwerijen van België (C.B.B.) vertegenwoordigt alle brouwerijen van het land en onderneemt alle nodige acties voor het behartigen van de algemene belangen van de Belgische biersector op economisch, sociaal en moreel vlak. Zij is een van de oudste beroepsverenigingen van de wereld. Binnen de organisatie onderscheidt men nog: Het Technisch en Wetenschappelijk Centrum van de Brouwerij, de Mouterij en Aanverwante Nijverheden, C.B.M. De Nationale Dienst voor het Debiet van het Bier, N.D.D.B. Deze dienst bevordert de kunst van het tappen en schenken van bier in de Horeca d.m.v. cursussen en vormingsprogramma's. De vereniging van de uitvoerende brouwerijen, UNIBEX. Het Studie- en Opzoekingsfonds der gistingsbedrijven, FERIF. De Ridderschap van de Roerstok der Brouwers. Personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de bierwereld komen in aanmerking om tot Ridder te worden benoemd en toe te treden tot de vereniging. Contactadres: CBB, Grote Markt 10, 1000 Brussel, Tel.: 02/511.49.87, Fax: 02/511.32.59
Menu

Top van deze pagina
Benelux-biergidsBierenBrouwerijen
BierhuizenBierhandelsBierclubs
ScholOver BierBier op InternetBierjaarboek


De auteur van deze pagina's kan gecontacteerd worden via PCrombecq@antwerpen.be

Deze pagina's konden enkel tot stand komen dank zij de Digitale Metropool Antwerpen.